Školský klub

Alapiskola - Základná škola

     Nagycétény - Veľký Cetín

Jazyk

 

Vnútorný poriadok školského klubu

I . Riadenie a organizácia školského klubu detí
1. Školský klub detí riadi riaditeľka školy.
2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizujú vychovávateľky. 
3. Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku
4. V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 15 a najviac 30 trvalo dochádzajúcich žiakov

II. Prevádzka ŠKD
1. ŠKD je v prevádzke spravidla po celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 11.00 hod. do 16:00 hod.
Režim dňa:
  11:00 – 12:00 odpočinkové hry
  12:00 – 14:00 obed podľa rozpisu, oddychovo – rekreačná činnosť, hry v oddelení, záujmová činnosť podľa rozpisu, prvý odchod žiakov domov
  14:00 – 15:00 krúžková činnosť, rekreačná činnosť, príprava na vyučovanie
  15:00 – 16:00 pobyt na školskom dvore, pohybové hry, individuálne hry, druhý
odchod žiakov domov
2. Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 20 detí.
3. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD


III. Zaraďovanie žiakov
1. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na 1 školský rok, na základe písomnej prihlášky, zápisného lístka, podanej zákonným zástupcom
2. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy
3. Do ŠKD sa zaraďujú žiaci 1– 4. ročníka prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia majú záujem, výnimku pri žiakovi vyššieho ročníka, môže udeliť riaditeľka školy.
4. Žiaci sa zaraďujú do oddelení podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti.

IV. Dochádzka žiakov 
1. Rozsah dennej dochádzky, spôsobu odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadne zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne
2. Aby sa nenarušovala výchovno-vzdelávacia činnosť, žiak môže byť, ako to nie je na zápisnom lístku uvedené, z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov po obede. Inak v čase od 1400 hod. do 1600 
3. Žiaka možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca len písomne a to formou zápisného lístku a odhlasovacieho lístku.
4. Za odchod žiaka z ŠKD zodpovedá vychovávateľka, ktorá odovzdá žiaka rodičom, žiak ktorý má napísané na zápisnom lístku, že chodí domov sám, za tohto žiaka zodpovedá po opustení priestorov školy rodič.

V. Výchovno-vzdelávacia činnosť
1. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktoré sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD
2. Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého alebo dlhodobého charakteru, pričom sa žiakom umožňuje aj účasť na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy.
3. V oblasti rekreačného charakteru- vychádzkami, výletmi, športom a cvičením umožňujeme žiakom, čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný a psychický rozvoj žiakov.
4. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, opakujú učivo.
5. V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia, kde pri rôznych jubileách pozdravujeme svojim programom.
6. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne. Stravné lístky zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne.
7. Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú v ŠKD pedagogickí zamestnanci- vychovávateľky, ktoré majú kvalifikáciu pre vykonávanie danej práce.

VI. Príspevok na úhradu žiaka za pobyt v ŠKD 
1. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je 2.00 euro mesačne na jedného žiaka. O zmene poplatku rozhoduje riaditeľ školy.
2. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca mesačne a to vždy do 15. dňa v mesiaci.
3. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v školskom klube.
4. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
5. Po predložení dokladov o sociálnej podpore, hmotnej núdzi, riaditeľ školy rozhodol, že ja oslobodený od poplatku za ŠKD.
6. Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠKD sa uskutočňuje nasledovne:
- vychovávateľ ŠKD vyberie od zákonného zástupcu stanovený poplatok, ktorý odvedie ekonómke školy so zoznam žiakov, a so zápisom v II. prevedeniach v pokladničnej knihy, kde originál odovzdá ekonómke, ktorá vystaví podpis o prevzatí finančnej hotovosti, kópia ostáva ako doklad pre vychovávateľa.
7. Každý žiak dostane Rozhodnutie o poplatku.
8. Pokiaľ zákonný zástupca žiaka neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerané oprávnené dostupné prostriedky, rozhodne vedenie školy o vyradení z klubu.

VII. Dokumentácia ŠKD
1. zápisný lístok žiaka a jeho priebežná aktualizácia
2. prehľad výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD
3. rozvrh týždennej činnosti

 

Meniny

Dnes: Viliam
Zajtra: Vilma
Pozajtra: Ferdinand

Jedálny lístok

27. 05. 2024 – pondelok 

Polievka fazuľová s fliačkami
Syrové karbonátky s jogurtovou omáčkou
Zemiaky varené
Stolová voda
Cereálna tyčinka 25g

28. 05. 2024 – utorok 

Polievka pórová s opekaným chlebom
Kuracie prsia na zelenine
Tarhoňa dusená
Ovocný nápoj z prírodného 100% koncentrátu

29. 05. 2024 – streda 

Polievka zeleninová
Krupicové halušky
Bravčové stehno na rasci
Ryža dusená
Šalát zo sterilizovanej cvikly
Stolová voda

30. 05. 2024 – štvrtok

Polievka cesnaková krémová
Hovädzí guláš maďarský
Knedľa kysnutá
Ovocný nápoj z prírodného 100% koncentrátu

31. 05. 2024 – piatok

Polievka rybacia letná
Rezance s krupicou
Mlieko polotučné

Počet návštevníkov

Dnes 6

Tento týždeň 19

Tento mesiac 401

Celkovo 27331

Kontakt

Adresa
ZÁKLADNÁ ŠKOLA - ALAPISKOLA
HLAVNÁ 638
951 05 VEĽKÝ CETÍN
Telefón/Fax

037/6597211 – riaditeľstvo
037/6597208 – školská jedáleň

E-mail:
zscetin(zavináč)gmail.com